Warto

wiedzieć

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) – usługa wprowadzona  w Ubezpieczalniach: PZU S.A. oraz TUiR Allianz Polska S.A. W sytuacji, w której sprawca szkody jest ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń niż powyższe ,nie musimy zgłaszać szkody u ubezpieczyciela sprawcy lecz zastosować likwidację bezpośrednią czyli likwidację szkody z własnego OC - bez utraty jakichkolwiek zniżek. Likwidacja szkody poprzez własną ubezpieczalnię często jest bardziej komfortowa dla klientów ,niż przechodzenie przez procedury likwidacji szkody zgłoszonej w ubezpieczalni sprawcy.

Kolizja drogowa - potoczne określenie wypadku drogowego, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie  ulega jedynie mienie (np. samochód)

Wypadek drogowy - zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci

Szkoda całkowita -  ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub, gdy koszty naprawy przekraczają pewien procent wartości pojazdu w dniu likwidacji szkody. Ubezpieczyciele różnie określają ten procentowy próg, jednak w większości zakładów ubezpieczeniowych za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, której wysokość wynosi powyżej 100%  (w szkodach z OC sprawcy),  i 70% (szkody z autocasco )wartości auta w dniu powstania szkody. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody pomniejszonej o wartość pozostałości (pozostałości to elementy nie uszkodzone w wypadku), jednak nie większej niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.